شماره حساب ها

برای آگاهی از روش های سفارش و خرید می توانید به پیج مربوطه مراجعه کرده و اطلاعات لازم را کسب کنید. سپس از طریق شماره حساب های مندرج در این صفحه اقدام به پرداخت نمایید.

شماره حساب ها :

شماره حساب: 5337293410 بانک ملت به نام  مهدی اقایوسفی
شماره کارت: 8713 – 0414 – 3379 – 6104 بانک ملت به نام  مهدی اقایوسفی

شماره حساب:0201025860000 بانک پارسیان به نام  مهدی اقایوسفی
شماره کارت: 8928 – 5748 – 0610 – 6221 بانک پارسیان به نام  مهدی اقایوسفی